सरकारी युगलबंदी आ विपक्षी पेंच सबहक तिलिस्म ढ़ाहि विजयी भेलाह नव मिथिलाक युवा, राजनीतिक पहिल पायदान कयलन्हि पार :: सागर नवदिया आ अमित कुमार ठाकुर रचलन्हि इतिहास

सरकारी युगलबंदी आ विपक्षी पेंच सबहक तिलिस्म ढ़ाहि विजयी भेलाह नव मिथिलाक युवा, राजनीतिक पहिल पायदान कयलन्हि पार :: सागर नवदिया आ अमित कुमार ठाकुर रचलन्हि इतिहास

मिथिला के सपूत सागर नवदिया बेनीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32-10/2 आ अमित ठाकुर बेनीपुर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32- 10/3 सँ निर्वाचित भेलाह।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *