BIRCHAKA :: बिरचका

।। बिरचका’क जनता कयलन्हि विचार,
एनडीए के फेर बनय सरकार।।
तीर छाप पर वोट खसेबै,
विनय चौधरी के जरूरे जितेबै।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *