MLCKP2021-043 ARYA MISHRA


Image

MLCKP2021-043 ARYA MISHRA

Name- Arya Mishra
Mother’s name- Sushama Mishra
Father’s name- Roushan Kr. Mishra
Class- 12th
Age- 17
Address- Purnea